Zákon bude garantovat poskytování kvalitních sociálních služeb a služeb podpory samostatného bydlení.

Zákon bude garantovat poskytování kvalitních sociálních služeb a služeb podpory samostatného bydlení osobám z cílové skupiny. Tyto služby budou user-friendly, koncipované na základě potřeb a preferencí uživatele, budou dostupné po dobu a v intenzitě odpovídající potřebám uživatelů.

Součástí systému sociálního bydlení musí být poskytnutí kvalitní sociální práce. Lidé z cílových skupin se budou často potýkat s problémy, které by jejich bydlení mohlo ohrozit, ať už by se jednalo o psychické problémy, zadluženost, finanční problémy, vztahy se sousedy aj. Sociální práce musí plnit podpůrnou a konzultační úlohu, nikoli sloužit ke kontrole nájemníků. To znamená, že sociální pracovníci musí nájemníkům v sociálních bytech naslouchat, musí je respektovat a umožnit jim, aby měli možnost volby a kontroly nad podobou poskytované služby. Jen tak se může vytvořit důvěrný vztah, který je předpokladem předcházení mnoha problémům, resp. jejich včasného řešení.

STANOVISKO

Návrh zákona tuto zásadu naplňuje jen částečně. Nezaručuje totiž, že sociální práce v systému bude hrát hrát co nejméně schizofrenní dvojroli poskytování podpory a zároveň kontroly a moci vyloučit domácnost ze systému. Návrh také jednoznačně nezaručuje, že budou zajištěny dostatečné kapacity sociálních pracovníků (navržená kvóta 140 - 170 klientů na jednoho pracovníka je příliš vysoká).